Категории
Безплатна регистрация

Счетоводно предприятие РАН-Р - Достигнете бизнес висините с нас!

Счетоводно предприятие РАН-Р - Достигнете бизнес висините с нас!
Категория: Услуги и консултации; Счетоводни и одиторски дейности ; Административна област: София - град
Населено място: София, Пощ. код: 1111
Адрес: ул. Николай Коперник №44, офис 1, ет.1
Телефон: 02/9712919; 02/9719556
Факс: 02/9733252
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: счетоводство, одит, счетоводители, счетоводно обслужване, консултантски услуги, счетоводни услуги, данъчни декларации, осигуровки
Профилът е активиран на: 02.09.2009 г.
Последно обновен: 02.09.2009 г.
Предмет на дейност:
Счетоводно предприятие "РАН-Р" - създадено през 1991 г. от Росен Рангелов – дипломиран магистър по счетоводство, Дипл. № А 83 008302 и е едно от първите Счетоводни къщи, създадени след пазарните промени в страната.
В момента разполагаме с високо квалифициран екип от специалисти: счетоводители, юристи и системни администратори, коректори и преводач, които са в състояние да произведат качествен счетоводен продукт, съобразен с МСС, НСС и действащото в момента счетоводно и данъчно законодателство. През годините сме доказали своята коректност и лоялност.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
I. Месечно счетоводно обслужване
1. Организация на счетоводната дейност и оповестяване на счетоводната политика на фирмата;
2. Съставяне на амортизационната политика и амортизационния план на дружеството. Определяне на методите на амортизация, срока на годност, амортизационната норма, прага на същественост, одобрена от управителя на фирмата;
3. Съставяне и утвърждаване на реда за оценка и счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси в съответствие със системата за отчитане по историческа цена (доставна стойност). Определяне на методите за отписване на стоково-материалните запаси;
4. Съставяне на месечна оборотна ведомост, регистри и справка-декларация по ДДС. Месечен и годишен паричен поток. Справка за дълготрайните активи. Отчет за приходите и разходите. Отчет за собствения капитал;
5. Подробен отчет за вземания и задължения. Отчет за месечния и годишен финансов резултат на дружеството;
6. Съставяне на всички първични и вторични счетоводни документи (фактури, РКО, ПКО, заповеди за командировки, пътни листа, протоколи, меморални ордери). Контролиране законосъобразността на документооборота;
7. Изготвяне на разчетно платежна ведомост за начислените и платени трудови възнаграждения на служителите и собствениците на дружеството;
8. Начисляване на данъците и осигуровките за подготвяне на платежните нареждания за плащане на корпоративните и окончателни данъци;
9. Заверка на трудовия стаж на служителите и собственика на дружеството;
10. Подаване на справки-декларации по ДДС, декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ. Съставяне и регистриране на декларации, удостоверяващи трудовия стаж на служителите в НОИ и статистически формуляри в НСИ. Взаимоотношения с данъчната администрация, насрещни проверки. Данъчна защита при ревизии и локални проверки.
II. Консултантски услуги
Съвети при стартиране на бизнес в страната;
Бизнес консултации и финасово планиране;
Прогнозен паричен поток и прогноза за печалбата;
Данъчно планиране и консултации за възможни разходи;
Бизнес план с цел търговски кредити за банки;
Данъчни консултации (ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗМДТ, КСО, ЗС, НСФО, МСС);
Секретарски услуги;
Инвестиционно планиране и управление на финансови средства;
Одит.
III. Други услуги
Пенсиониране на осигурено лице;
Завеждане на складово стопанство;
Попълване на годишна данъчна декларация и др. декларации;
Регистрация на трудов договор;
Изготвяне на ведомост за заплати - от 1 до 10 човека; от 11 до 20; от 21 до 50; от 51 до 100; над 100 човека;
Годишна инвентаризация;
Изготвяне на жалба по ДРА;
Поръчки на печати и фактурници;
Назначаване на счетоводител в офиса на клиента;
Съдебни и данъчни регистрации на ново дружество;
Продажба на предприятие по реда на чл. 15 от ТЗ.

Счетоводно предприятие "РАН-Р" дава 5 годишна гаранция за всички счетоводни услуги (давностния срок по ДПК).

Други профили от тази категория:

"Диков 90" ООД Погребална - Траурна Агенция ДОМИНУС Даниела Еротични запознанства