Категории
Безплатна регистрация

Ай енд Ви Консулт ООД - Комплексно бизнес консултиране.

Ай енд Ви Консулт ООД - Комплексно бизнес консултиране.
Категория: Право и финанси; Финансови услуги; Административна област: София - град
Населено място: София, Пощ. код: 1309
Адрес: бул. Димитър Петков 100, вх. А, ап. 4-партер
Телефон: 02/822 01 02; 0888 00 26 26
Факс: 02/822 01 02
E-mail:
Вземи линк към профила: Ключови думи: счетоводство, финанси, данъци, юридически, право, административно, консултации, бизнес, проекти, анализи, маркетинг, услуги, регистрация, фирми
Профилът е активиран на: 21.10.2010 г.
Последно обновен: 21.10.2010 г.
Предмет на дейност:
Счетоводно, финансово, данъчно и административно-правно обслужване и консултиране.
Разработване и подготовка на бизнес и маркетингови планове и проекти, финансови анализи, документи за участие в обществени поръчки, процесни НАССР планове, документация за здравословни и безопасни условиа на труд по ЗБУТ.
Актуално - новини, оферти, промоции, полезна информация:
Счетоводство

Обработка на текущи счетоводни документи;
Изготвяне на периодични и годишни финансови отчети в съответствие с българското законодателство;
Изготвяне на Счетоводен Баланс, Отчет за Приходи и Разходи, Отчет за Паричния поток, Отчет за Собствения Капитал и Приложения;
Изготвяне и подаване на необходимите документи и справки до НАП, НОИ, НСИ, ИТ и други институции;
Регистрация и обслужване по ЗДДС;
Изготвяне и подаване Справка-Декларация и Дневници по ЗДДС;
Интрастат декларации, VIES декларации;
Платежни документи за данъци , осигуровки и други плащания;
Изготвяне на справки и анализи за собственици и ръководители на фирми;
Изготвяне на ведомости за заплати, удостоверения, служебни бележки и др.
Изготвяне на Трудови Договори, Допълнителни Споразумения, Длъжностни Характеристики и подаване на Уведомления за назначаване и прекратяване;
Обработка и заверка на трудови и осигурителни книжки.
Годишно счетоводно приключване на фирми;
Заверка на Годишни Финансови Отчети от независим одитор
Текущи консултации по ЗКПО, ЗДДС, ЗОДФЛ и КТ;
Абономентно счетоводно обслужване;

Финанси

Финансови анализи;
Планиране на паричните потоци и подготвяне на бюджет;
Вътрешно фирмен финансово-счетоводен контрол и одит;
Разработване на Бизнес и Маркетингови планове и стратегии;
Икономическа обосновка Бизнес планове и Маркетингови проекти;
Консултиране и подготовка на документи при банкови кредити;
Консултиране и изготвяне на всички видове застраховки, във водещи застрахователни компании – Авто Каско, Гражданска отговорност, Имуществени, Живот, Професионални рискови застраховки, Карго;

Данъци

Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация на физически и юридически лица по ЗКПО и ЗОДФЛ;
Регистрация и обслужване по ЗДДС;
Представляване пред органите на НАП;
Извършване на ревизии;
Съдействие при извършване на финансови ревизии, насрещни проверки, както и необходимите документи и справки за това;
Данъчни консултации и данъчна защита.

Правни

Регистрация на фирми: ЕТ, ЕООД, ООД, АД, Търговски представителства, Клонове на чуждестранни лица, Юридически лица с нестопанска цел, Сдружения, Фондации;
Промени, преобразуване, пререгистрация, обявяване на актове на всички видове фирми;
Правни Анализи и даване на становище по конкретни казуси;
Изготвяне на Договори, Пълномощни, Запис на Заповед, Нотариални Актове, Учредяване ограничени вещни права върху чужда вещ и др.;
Консултиране и подготовка на документация при сключване на финансови и търговски сделки;
Консултиране и подготовка на документация за участие на търгове и обществени поръчки по ЗОП;
Данъчно и Финансово право - Правни Анализи и Становища по Ревизионни Доклади, Данъчно-Ревизинни Актове, Административни Актове и Наказателни Постановления, Данъчна и Финансова защита;
Вещно право - Цялостно обслужване и консултиране при сделки с недвижими имоти, изследване на правния статус на недвижими имоти, статуса на земята, подготвяне и смяна предназначението на земята;
Търговско право;
Абономентно Правно обслужване;

Административни

Консултиране, разработване и внедряване на пълен управленски и административен мениджмънт на фирми във всички сфери на дейност (структури, правилници, инструкции, документообороти);
Консултиране и разработване на цялостната документация за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ЗБУТ и КТ;
Консултиране и разработване на системи за анализ на опасностите и контрола на критичните точки при произвеждане и предлагане на хранителни продукти и стоки – Процесен НАССР План и Система за самоконтрол;
Посредничество и вътрешен одит при внедряване на системи по управление на качеството - ISO;
Цялостен вътрешно-фирмен административен одит и изготвяне на стратегии за намаляване на фирмените разходи;
Представителство на български и чуждестранни фирми.

Други профили от тази категория:

Партнърс Консулт ООД ТМ Легал Консултинг Адвокатска кантора Желеви Адвокат Ирина  Александрова
Изпрати запитване до
Ай енд Ви Консулт ООД
Всички полета е задължително
да бъдат попълнени.
име: 
e-mail: 
Текст от картинката: 
изпрати